Com instal·lar-se l'app

 1. Busca el teu rebut de l'aigua. Per a registrar-te, necessitaràs el número de contracte i el DNI de la persona titular.
 2. Baixa l'app i instal·la-la al teu telèfon. L'aplicació EMTRE la pots descarregar a Google Play i a l'App Store.
 3. En el menú desplegable de l'app tria l'opció ‘Registrar-se’.
 4. Introduïx les dades que et demana.
 5. Ja estàs registrat. Enhorabona! Ara podràs identificar-te en tots els ecoparcs fixos i mòbils de l'Àrea Metropolitana de València

Com utilitzar l'app a l'ecoparc

 1. Obri l'app en el teu mòbil.
 2. Fes clic en el QR que apareix en la part inferior de la pantalla.
 3. Ensenya eixe codi al personal de l'ecoparc per a identificar-te i mostra també els residus que hi portes per a reciclar. Així queda registrada la teua visita.
 4. El registre de l'activitat de visites als ecoparcs i els residus reciclats són els que es tenen en compte per a aplicar les bonificacions en la taxa Tamer.
 5. Pots consultar el teu historial d'entregues en l'app en qualsevol moment.
 6. També trobaràs informació detallada de la ubicació dels ecoparcs fixos i mòbils de l'Àrea Metropolitana de València i una guia per a reciclar correctament els teus residus.
 7. Els beneficis econòmics derivats de l'ús d'esta app tindran la consideració de guany patrimonial a l'efecte de l'IRPF.

Preguntes freqüents sobre el descompte en la taxa Tamer

La bonificació en la Tamer es regix per l'Ordenança reguladora dels premis per al foment de l'ús dels ecoparcs, publicada en el BOP de València número 18, de 27 de gener de 2022.
L'import percebut tindrà la consideració de guany patrimonial a l'efecte de l'IRPF.

Estimular la separació en origen dels residus amb l'objectiu de fer-ne una gestió més eficient, així com incentivar l'ús dels ecoparcs per a la recollida selectiva d'aquells residus urbans que per les seues característiques no es poden tractar com la resta. Tot això sempre que permeta la identificació del depositant i la tipologia dels residus entregats.

Els subjectes passius de la taxa Tamer inclosos en el grup de domèstics que s'identifiquen en depositar els seus residus en qualsevol dels ecoparcs de la xarxa de l'Àrea Metropolitana de València que gestiona l'EMTRE.

El període que es tindrà en compte per a determinar el premi, en funció de les quantitats abocades en qualsevol dels mitjans o instal·lacions a què es referix esta ordenança, serà de 12 mesos. El seu còmput i totes les qüestions derivades del mateix es fixaran per Resolució de la Presidència de l'EMTRE. L'última resolució (30 de març de 2022) fixa l'1 d'abril com l'inici de cada període de 12 mesos. Finalitzat el període assenyalat, a través del sistema informàtic de la xarxa d'ecoparcs (SIRECO), s'obté l'historial de reciclatge dels beneficiaris, sense que siga necessari aportar cap altra justificació per part seua, amb la finalitat d'efectuar la quantificació dels premis que els correspon.

El valor econòmic dels premis es fixa tenint en compte diferents indicadors com són els tipus i el pes o volum dels residus depositats. Els indicadors i els seus valors s'aproven per a cada període per resolució de la Presidència de l'EMTRE. La resolució del 30 de març de 2022 fixava, per exemple, una bonificació màxima del 25% en els dos primers trams dels abonats domèstics. En el primer tram el premi era de 8,25 €.

De conformitat amb el que establix l'article 7 de l'ordenança, “Gestió dels premis”, el lliurament del premi s'efectuarà, bé mitjançant compensació amb la quota a pagar de la TAMER en el rebut d'aigua, bé mitjançant abonament en el compte bancari vinculat al contracte o que el premiat haja designat a este efecte, d'acord amb el que s'indique mitjançant Resolució de la Presidència de l'EMTRE. L'abonament del descompte anual en la taxa Tamer es paga d'una volta en el primer rebut de l'aigua disponible, una vegada assignats els imports a bonificar.

Preguntes freqüents sobre la taxa Tamer

És la taxa per la prestació del servici metropolità de tractament i eliminació de residus urbans i la seua normativa està regulada per l'Ordenança Fiscal publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València el 28 d'agost de 2008. Esta taxa és de recepció obligatòria tant en els domicilis particulars com en les activitats econòmiques i la recapta l'EMTRE en tots els municipis del seu àmbit d'actuació.
Els beneficis econòmics derivats de l'ús d'esta app tindran la consideració de guany patrimonial a l'efecte de l'IRPF

És una taxa diferent de la que es paga a l'Ajuntament per la recollida del fem, que és un servici de competència municipal. La Tamer es cobra per a reutilitzar, reciclar i eliminar el producte no aprofitable dels residus urbans generats en els municipis de l'Àrea Metropolitana de València, tot això a través de la gestió d'ecoparcs, abocadors, plantes de tractament de residus, plantes de valorització i compostatge. Així mateix, els contribuents de l'Àrea Metropolitana poden accedir i utilitzar qualsevol dels ecoparcs que gestiona l'EMTRE, amb independència del municipi en el qual tinguen fixada la seua residència.

Amb anterioritat al 2009 (data d'entrada en vigor de la Tamer) l'EMTRE es finançava mitjançant les aportacions anuals dels municipis integrants de l'Àrea Metropolitana. A partir d'esta data deixa de finançar-se mitjançant estes aportacions i ha passat a haver-ho de fer únicament mitjançant l'exigència d'una taxa que grava directament al generador de residus (domicilis i activitats). És necessari adequar, en cada instant, els ingressos als costos generats pel servici de tractament, valorització i eliminació de residus urbans.

La tarifa actualment en vigor es va publicar al BOP de València número 247 del 27 de desembre de 2022. El quadre actual de quotes tributàries de la taxa Tamer pot descarregar-se ací.