Vés al contingut

Informació sobre el descompte en la taxa Tamer

On es regula el descompte en la taxa?

La bonificació en la Tamer es regix per l'Ordenança reguladora dels premis per al foment de l'ús dels ecoparcs, publicada en el BOP de València número 18, de 27 de gener de 2022.

L'import percebut tindrà la consideració de guany patrimonial a l'efecte de l'IRPF.

Quina és la seua finalitat?

Estimular la separació en origen dels residus amb l'objectiu de fer-ne una gestió més eficient, així com incentivar l'ús dels ecoparcs per a la recollida selectiva d'aquells residus urbans que per les seues característiques no es poden tractar com la resta. Tot això sempre que permeta la identificació del depositant i la tipologia dels residus entregats.

Qui se'n pot beneficiar?

Els subjectes passius de la taxa Tamer inclosos en el grup de domèstics que s'identifiquen en depositar els seus residus en qualsevol dels ecoparcs de la xarxa de l'Àrea Metropolitana de València que gestiona l'EMTRE.

I l'àmbit temporal?

El període que es tindrà en compte per a determinar el premi, en funció de les quantitats abocades en qualsevol dels mitjans o instal·lacions a què es referix esta ordenança, serà de 12 mesos. El seu còmput i totes les qüestions derivades del mateix es fixaran per Resolució de la Presidència de l'EMTRE. L'última resolució (2 de juny de 2023) fixa l'1 d'abril com l'inici de cada període de 12 mesos. Finalitzat el període assenyalat, a través del sistema informàtic de la xarxa d'ecoparcs (SIRECO), s'obté l'historial de reciclatge dels beneficiaris, sense que siga necessari aportar cap altra justificació per part seua, amb la finalitat d'efectuar la quantificació dels premis que els correspon.

A quant ascendix la bonificació?

El valor econòmic dels premis es fixa tenint en compte diferents indicadors com són els tipus i el pes o volum dels residus depositats. Els indicadors i els seus valors s'aproven per a cada període per resolució de la Presidència de l'EMTRE. La resolució del 30 de març de 2022 fixava, per exemple, una bonificació màxima del 25% en els dos primers trams dels abonats domèstics. En el primer tram el premi era de 8,25 €.

Com obtinc el descompte?

De conformitat amb el que establix l'article 7 de l'ordenança, “Gestió dels premis”, el lliurament del premi s'efectuarà, bé mitjançant compensació amb la quota a pagar de la TAMER en el rebut d'aigua, bé mitjançant abonament en el compte bancari vinculat al contracte o que el premiat haja designat a este efecte, d'acord amb el que s'indique mitjançant Resolució de la Presidència de l'EMTRE. L'abonament del descompte anual en la taxa Tamer es paga d'una volta en el primer rebut de l'aigua disponible, una vegada assignats els imports a bonificar.

 

Més informació

Inactiu

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat