Vés al contingut

Què és la taxa Tamer

La taxa Tamer

És la taxa per la prestació del servici metropolità de tractament i eliminació de residus urbans i la seua normativa està regulada per l'ordenança fiscal publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València el 28 d'agost de 2008. Esta taxa és de recepció obligatòria tant en els domicilis particulars com en les activitats econòmiques i la recapta l'EMTRE en tots els municipis del seu àmbit d'actuació.

L'ordenança fiscal reguladora de la taxa

Per a finançar la prestació del servei metropolità l'EMTRE va aprovar l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa pel servei metropolità de tractament i eliminació de residus urbans (TAMER), publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 205 de 28 d'agost de 2008, i entrant en vigor l'1 de gener de 2009.

L'ordenança va ser modificada en data 29 de setembre de 2011 (BOPV nº 231), entrant en vigor l'1 d'octubre de 2011. I es va efectuar una correcció d'errors el 22 d'octubre de 2011 (BOPV nº 251)


Quanties de la quota tributària de la taxa

La tarifa actualment en vigor es va publicar al BOP de València número 247 del 27 de desembre de 2022.


El quadre actual de quotes tributàries de la taxa Tamer pot consultar-lo ací.

La quota tributària d'esta taxa distingix entre:

 1. Domicilis particulars, per als quals, a l'efecte de determinar la quota, s'establixen 6 trams de consum.
 2. Comunitats de veïns, servei d'escala, en els quals existix un pagament únic anual.
 3. Activitats econòmiques, en les quals s'establixen 6 grups d'activitats amb diferents trams de consum que determinen la quota.

Residus generats per activitats

Esta classificació en grups ve determinada en funció dels residus generats per cadascuna de les activitats que ho conformen i que són els següents:

Grup 1:

S'inclouen els següents epígrafs:

 • Bars, cafeteries, gelateries i orxateries: 672-673-674-675-676.
 • Hotels sense restaurant sense bar o un altre tipus de restauració: 681-682-683-684 i 685

Grup 2:

 • Comerç minorista de productes alimentaris: 641-642-643-644 i 647
 • Comerç minorista de flors i plantes: 659.7
 • Instal·lacions Esportives: 967.1 i 968.1
 • Centres d'ensenyament sense menjador: 931.3-932 i 933
 • Serveis d'hostalatge sense restaurant, però amb bar o un altre servei: 681-682-683-684-685-686-687
 • Salas de ball, discoteques i activitats recreatives: 965.1-965.2-965.5-969.1-969.2-969.3-969.4-969.5-969.6-981 i 963.1

Grup 3:

 • Supermercats i similars: 661.1-661.2-661.3-662.1-662.2

Grup 4:

 • Restaurants i serveis d'àpats: 671-677
 • Centres d'ensenyament amb menjador: 931.1-931.2-931.4-931.5 i 952

Grup 5:

 • Hotels amb restaurant: 681-682-683 i 684 (Als hotels amb restaurant només se li aplicaran els 5 primers trams)
 • Hospitals, clíniques i sanatoris de medicina humana: 941
 • Col·legis majors i residències d'estudiants: 935.
 • Assistència i serveis socials en centres residencials: 951
 • Instal·lacions d'interés general supramunicipal. Es van integrar en este apartat instal·lacions com per exemple centres penitenciaris, centres d'internament de menors, casernes militars i qualsevol altra instal·lació de similars característiques que excedisca l'interés i la competència municipal

Grup 6:

Resta d'activitats econòmiques no detallades en els grups anteriors.

Inactiu

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat