Vés al contingut

Política de privacitat

Esta política de privacitat té per objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus efectua en este lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microllocs web i/o aplicacions mòbils.

1. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals de les persones físiques serà l’ENTITAT METROPOLITANA PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS (EMTRE), P4600072E.

Adreça postal: plaça de l’Ajuntament 9, 2a. (46002, València) 
Telèfon: 963533790
Adreça electrònica: emtre@emtre.es

2. Delegat de protecció de dades

D’acord amb la Resolució de la Presidència núm. 302/18, de 23 de maig, es va nomenar la Sra. Inmaculada Belenguer Navarro delegada de protecció de dades del responsable del tractament. 

Dades electròniques de contacte: ibelenguer@emtre.es

Les dades postals i telefòniques són les mateixes que les del responsable del tractament.

3. Finalitats per a les quals es tracten les dades

Les dades personals en poder de l’EMTRE es destinaran a les finalitats per a les quals es van recollir i no es tractaran ulteriorment de manera incompatible amb les finalitats esmentades.

Estes dades es mantindran durant el temps que siga necessari per a la finalitat que en va motivar la recollida i es conservaran per a tractar-les amb finalitats d’arxiu en interès públic, o amb finalitats d’investigació científica o històrica, o de caràcter estadístic, sempre amb les garanties procedents i l’adopció de les mesures tècniques i organitzatives que procedisca en matèria de seguretat i d’acord amb el principi de minimització de les dades personals.

Quan les finalitats que en legitimen el tractament ho permeten, es procedirà a la pseudonimització de les dades personals de les persones físiques.

En el cas que l’EMTRE done un tractament ulterior a les dades personals per a una finalitat que no siga igual que aquella per a la qual es van recollir, es proporcionarà a la persona interessada, anteriorment al tractament esmentat, informació sobre esta altra finalitat i qualsevol altra informació addicional pertinent.

Les finalitats a les quals es destina el tractament de les dades personals de les persones físiques en l’EMTRE estan directament relacionades per la condició d’Administració pública de l’entitat, de manera que sempre estan directament vinculades a l’exercici de les seues potestats i competències, és a dir:

1. Potestats. Article 4.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 74.2 de la Llei 8/2010, de règim local de la Comunitat Valenciana:

a)    La reglamentària i d’autoorganització. 

b)    La tributària i financera.

c)    La potestat de programació o planificació.

d)    Les potestats expropiatòria i d’investigació, delimitació i recuperació d’ofici dels seus béns.

e)    La presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes.

f)    Les potestats d’execució forçosa i sancionadora.

g)    La potestat de revisió d’ofici dels seus actes i acords.

h)    Les prelacions i preferències i altres prerrogatives reconegudes en la Hisenda Pública per als crèdits de la mateixa, sens perjudici de les que corresponguen a les Hisendes de l’Estat i de les comunitats autònomes, així com la inembargabilitat dels seus béns i drets en els termes que preveuen les lleis.

2. Competències. La disposició addicional única de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, atribuïx a esta entitat metropolitana la prestació dels serveis de valoració i eliminació de residus urbans, d’acord amb els objectius marcats per la Generalitat, a través de la normativa sectorial i de conformitat amb els instruments de planificació que s’hi preveuen.

Per tant, sempre que en l’EMTRE es tracten dades personals de persones físiques, la seua finalitat estarà subjecta a l’àmbit de les seues competències i a l’exercici de les potestats reconegudes per l’ordenament jurídic vigent.
 

4. Terminis de conservació de les dades

El termini concret de conservació de les dades s’informarà a les persones interessades en el moment de la seua recollida i figurarà en la informació bàsica sobre protecció de dades que s’oferisca en aquell moment.

Com a norma, s’observaran els criteris següents:

 • Les dades obtingudes en l’àmbit de qualsevol expedient administratiu es mantindran durant tot el lapse de temps en què este estiga en tramitació i, una vegada finalitzat, pel termini necessari perquè assolisca la fermesa tant en la via administrativa com judicial, en totes les seues instàncies.
 • Les dades de padrons i liquidacions tributàries es conservaran fins que el procés recaptatori haja finalitzat i siga ferm en la via administrativa i judicial, si escau, i en tot cas fins a la caducitat de qualsevol de les accions que siga procedent exercir en qualsevol via.
 • Les dades personals de les persones físiques que formen part de la documentació administrativa que es custodia en l’EMTRE, per raons d’interès públic es conservaran, una vegada finalitzats els expedients administratius i els padrons tributaris dels quals formen part, als mers efectes d’arxiu, investigació o amb finalitats estadístiques.

5. Legitimació de l'EMTRE per a tractar les dades

La base jurídica que ens permet realitzar lícitament cada un dels tractaments de dades en l’EMTRE es troba en el compliment de les seues obligacions legals i en l’exercici dels seus poders públics, ja que l’entitat és una administració pública, la qual cosa constituix en essència el fonament legitimador del tractament.

A fi d’aclarir este extrem, informem que el tractament només es considerarà fundat en el compliment d’una obligació legal quan així ho preveja una norma de dret europeu o una norma amb rang de llei (enteses com les lleis i els reials decrets), sense que siga suficient una atribució reglamentària.

En concret, l’habilitació per al tractament de dades personals sense necessitat de consentiment previ i exprés pel seu titular es plasma en diferents normes sectorials amb rang de llei aplicables en funció de la finalitat que en motive la recollida i el tractament (que s’especifiquen en la informació bàsica sobre protecció de dades que es facilita a les persones físiques en el mateix moment de la seua recollida o, en el cas de dades que ja estiguen en poder de l’EMTRE o s’obtinguen per altres cursos o per mediació de la interoperabilitat administrativa, en el moment en què es facilite a la persona interessada la informació que preveu l’article 14 del RGPD).

No obstant això, amb caràcter general i com a legitimació primera i bàsica, el fonament del tractament de dades personals està justificat, a més de per la Constitució espanyola, per l’aplicació conjunta de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i la Llei 8/2010, de règim local de la Comunitat Valenciana.

Amb caràcter sectorial i no exhaustiu, en l’àmbit de les competències de l’EMTRE: 

 • La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
 • El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, i la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
 • El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals.
 • La Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • El Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.
 • La Llei d’expropiació forçosa de 16 desembre de 1954.
 • La    Llei    33/2003,    de    3    de    novembre,    del    patrimoni    de    les administracions públiques.
 • La Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient.
 • La Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
 • La Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana.

Per tant, qualsevol tractament de dades personals que s’efectue amb la finalitat del compliment de les potestats i competències de l’EMTRE troba la seua habilitació legítima en estes normes generals i en les sectorials que són d’aplicació a cada cas concret i que s’indiquen en la informació bàsica que es facilita a les persones interessades.
 

6. Persones destinatàries

No es té previst cedir ni comunicar a tercers les dades facilitades en esta instància, tret d’obligació legal.

En cas que hi hagués una impugnació en la via judicial, l’expedient administratiu que sustente l’acte o l’acord impugnat se cedirà íntegrament a l’autoritat judicial que el requerisca, sense eliminar ni pseudonimitzar les dades personals.

En el cas que òrgans de control o tribunals administratius, en l’exercici de les seues competències, requerisquen a l’EMTRE qualsevol expedient administratiu o informació en què figuren dades de caràcter personal de persones físiques, estes se cediran íntegres a l’autoritat administrativa que ho requerisca. Això mateix passarà quan les sol·liciten els cossos i forces de seguretat de l’Estat o la Fiscalia en els casos en què estiguen legitimats per disposició legal o ordre judicial.

Fora d’estos casos, la documentació en la qual figuren dades de caràcter personal de persones físiques es pseudonimitzarà sempre que siga possible.

Es podrà cedir la informació a contractistes de l’entitat quan siga necessari per al compliment dels seus contractes. En estos casos, adquiriran la condició d’encarregats del tractament respecte dels que l’EMTRE vigile que complixen les seues obligacions en matèria de protecció de dades amb prou garantia.

No es preveu la transferència de dades personals a un tercer país o a una organització internacional.

7. Drets

1. Les persones interessades tindran els drets següents:

 • A accedir a les seues dades personals i obtindre informació sobre si les seues dades estan sent tractades, la seua finalitat, l’origen (si no les ha facilitat la persona interessada), el termini previst de conservació, si s’han comunicat o es comunicaran a un tercer i s’elaboraran perfils o altres decisions automatitzades sobre les mateixes. El dret d’accés arriba a la possibilitat d’obtindre una còpia de la informació obtinguda, amb l’abonament, si estigués previst en l’ordenança fiscal pertinent, de la taxa corresponent.
 • A sol·licitar la rectificació de les dades personals que el concernixen, o a que es completen o s’actualitzen aquelles que puguen haver tingut qualsevol modificació, mitjançant una declaració addicional.
 • A sol·licitar la supressió de les seues dades quan ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir, s’opose al tractament, entenga que han estat tractades il·lícitament o s’hagen de suprimir en compliment d’una obligació legal.
 • Quan per la naturalesa del procediment s’hagueren fet públiques, s’adoptaran les mesures tècniques necessàries i raonables per fer efectiva l’execució d’este dret.
 • A sol·licitar la limitació del seu tractament quan se n’impugne la exactitud fins que es rectifiquen les dades; en cas de tractament il·lícit, però la persona interessada s’opose a la supressió i opta per exercir el seu dret a limitar-ne el tractament; quan no siguen necessàries per a les finalitats del tractament però la persona interessada les necessite per a l’exercici o la defensa de reclamacions; i en cas d’oposar-se al tractament per motius particulars, mentre es verifica si els interessos del responsable han de prevaldre sobre els de la persona interessada.
 • En estos casos, les dades només podran ser objecte de tractament, a excepció de la seua conservació, amb el consentiment de la persona interessada o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb vista a la protecció dels drets d’una altra persona o per raons d’interès públic justificades.
 • A oposar-se per raons d’interès particular al tractament de les seues dades, tret que el responsable del tractament considere que existixen motius legítims que prevalguen sobre els particulars, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • A presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), sens perjudici de qualsevol altre recurs en la via administrativa o judicial, si considera que el tractament de les seues dades personals infringix el RGPG.

2. Estos drets s’exerciran en qualsevol moment mitjançant sol·licitud presentada davant de la presidència de l’EMTRE. Per a això, a l’empara de l’article 14.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà optar per fer-ho a través de mitjans electrònics o no.

L’EMTRE instruirà i resoldrà estes reclamacions sense dilació indeguda comunicant el que s’haja resolt a les persones interessades i, si escau i quan s’haja produït, a les que s’hagen comunicat les dades afectades per la resolució, tret que siga impossible o requerisca un esforç desproporcionat. En tot cas, informarà la persona interessada d’estos destinataris sempre que ho haja sol·licitat.

Estes resolucions seran recurribles en la via judicial amb independència del recurs potestatiu de reposició que es puga interposar.

3. En el cas de reclamacions presentades davant de l’AGPD s’haurà de seguir el procediment previst per l’organisme esmentat, que serà qui assumisca l’obligació de tramitar-les i informar la persona interessada en tot moment sobre el curs i el resultat de la reclamació. En qualsevol cas, les decisions adoptades per l’AEPD seran recurribles en la via judicial, sens perjudici dels recursos procedents en la via administrativa (més informació al web www.agpd.es)

8.  Procedència de les dades

Les dades personals de les persones físiques que tracta l’EMTRE procedixen majoritàriament de sol·licituds i formularis que les persones interessades omplin, tot i que també es poden obtindre per cessió d’altres administracions, especialment en l’exercici d’actuacions d’interoperabilitat administrativa, i en menys vegades es poden obtindre a través de fonts d’accés públic.

Quan les dades no s’obtinguen directament de les persones interessades, s’informarà, per mitjà de correu postal o electrònic, de les fonts de procedència i de les categories de dades que es tracten, amb indicació especial de si estes dades tenen la condició d’especialment protegides.
 

Inactiu

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat