Vés al contingut

Informació sobre els ecoparcs

Què és un ecoparc?

És una instal·lació, tancada i controlada de recollida selectiva de residus, on la ciutadania pot depositar gratuïtament aquells residus que genera en la seua llar i per als quals no existixen, en la via pública, contenidors específics en els sistemes de recollida tradicional.

Per a què utilitzar l'ecoparc?

La recollida selectiva és l'única manera de facilitar el reciclatge i l'eliminació segura dels residus. En portar les nostres deixalles domèstiques a l'ecoparc, evitarem el seu abocament incontrolat i reduirem el volum de fem que acaba en un abocador. Al mateix temps, estalviarem matèries primeres i energia en reciclar i ajudarem al tractament adequat de tots els residus. D'esta manera afavorirem que aquells residus que no hem pogut evitar, deixen de ser un problema per al nostre entorn. Els ecoparcs són una bona eina local per a la cura del medi ambient, ja que són un recurs pròxim al ciutadà, gratuït i de lliure accés.

Què es fa amb els residus?

Una vegada retirats els Residus de l'ecoparc, són traslladats a Plantes on:

  • Els materials aprofitables són reciclats i convertits en noves matèries primeres amb el que s'aconseguix un estalvi important de recursos naturals i energia, a més d'evitar que acaben en un abocador.
  • Aquells productes d'especial perillositat són tractats prèviament a la seua recuperació o eliminació amb la finalitat d'evitar problemes mediambientals i de salut.
  • Únicament les fraccions que no són aprofitables s'emporten a abocadors controlats.

Qui pot utilitzar l'ecoparc?

L'ecoparc està pensat principalment per a donar servei als veïns de l'Àrea Metropolitana de València, si bé podran admetre's residus generats per aquells xicotets comerços, oficines o serveis les deixalles dels quals siguen assimilables al domiciliari. No s'admeten els residus procedents d'activitats industrials, ja que per a estos existixen canals específics.

Els ecoparcs fixos i mòbils de l'EMTRE són d'accés universal per a totes les persones que residixen en qualsevol dels 45 municipis integrats en l'àmbit d'actuació de l'Entitat Metropolitana

Què es pot emportar a l'ecoparc?

En general, tota mena de residu per als quals no existisca un contenidor especifique per a això.

La xarxa metropolitana d'ecoparcs

Una de les comeses de l'EMTRE és la creació d'una xarxa d'ecoparcs en l'àmbit geogràfic de l'Àrea Metropolitana de València, de manera que tots els seus habitants puguen comptar amb este sistema de recollida selectiva de residus. Actualment, la xarxa compta amb vint ecoparcs fixos i sis mòbils. L'Entitat Metropolitana anirà ampliant la seua xarxa en aquells municipis que encara hui manquen d'este servei de proximitat.

Tipus d'ecoparcs fixos

N'hi ha 3 tipus diferents en funció de la població a atendre:

Ecoparc tipus B: Fins a 10.000 habitants

És una instal·lació xicoteta, amb una superfície de 500 - 1.000 m², contenidors de 9/18 m³ de capacitat i amb una distribució a una sola altura, organitzada entorn d'una esplanada central.

Ecoparc tipus C: De 10.001 fins a 70.000 habitants

És una instal·lació de grandària mitjana, amb una superfície de 1.500 - 2.000 m², contenidors de 18/26 m³ i una distribució a dos altures; per la superior circulen els vehicles dels usuaris per a facilitar el depòsit de residus en els contenidors.  

Ecoparc tipus D: A partir de 70.001 habitants

És una instal·lació gran, amb una superfície de 2.500 - 5.000 m², contenidors de 18/26 m³ i una distribució a dos altures; per la part superior circulen els vehicles dels usuaris. Es disposa d'un accés específic per als camions de transport dels residus diferenciat del dels vehicles dels usuaris.

 

Galeria

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat