Vés al contingut

Avís Legal

1. Introducció

A través d’este avís, s’informa de les condicions i termes generals que regulen l’accés, la navegació i l’ús del portal d’Internet de l’Entitat Metropolitana pero al Tractament de Residus (EMTRE) . En particular, s’informa, i es regulen, sobre l’accés i l’ús dels llocs web següents:

Portal d’Internet

De conformitat amb l’article 39 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, s’entén per portal d’Internet el punt d’accés electrònic, en este cas https://emtre.es (així com qualsevol dels seus subdominis, microllocs i/o aplicacions mòbils), la titularitat del qual correspon, en este cas, a l’ EMTRE, el qual permet l’accés a través d’Internet a la informació publicada i a la seu electrònica.

Seu electrònica

De conformitat amb l’article 38 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en l’adreça (URL) https://administracion.emtre.es/SedeElectronica s’ha situat, en Internet, la seu electrònica de l’ EMTRE.

La seu electrònica de l’ Entitat és l’adreça electrònica disponible a través de la qual la ciutadania accedix a la informació, als servicis i als tràmits electrònics a través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat, gestió i administració dels quals correspon a l’ Entitat en l’exercici de les seues competències.

La seu electrònica és, en general, d’accés lliure i no exigix la subscripció o registre previs de la persona usuària. No obstant això, per raons de seguretat i de privacitat, l’accés a algunes àrees i servicis de la seu electrònica pot estar subjecte a condicions específiques d’autenticació que queden establits en la informació de detall corresponent a cada servici en particular.

Esta seu electrònica permet realitzar actuacions, procediments i servicis que requerisquen l’accés electrònic a través d’Internet de la ciutadania als servicis públics de l’ EMTRE de manera segura, eficaç i amb l’accessibilitat i qualitat requerides.

Per això, es recomana que, abans d’iniciar la navegació, llija atentament este avís legal.

Portal de Transparència

De conformitat amb l'article 12 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, en l'adreça https://transparencia.emtre.es es situa el Portal de Transparència de l' EMTRE.

2. Caràcter de la informació publicada en el portal

Les informacions oferides a través d’este mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets, i l’ EMTRE no es fa responsable dels continguts accessibles a través d’ enllaços o documents existents en altres dominis.

L’ EMTRE procura que esta informació siga exacta i precisa, i procedix a actualitzar-la amb la màxima celeritat possible tractant d’evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecta. No obstant això, l’ EMTRE no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzada.

La informació continguda en el portal pot ser modificada i actualitzada per l’EMTRE sense necessitat d’avís previ, tant pel que fa al contingut com al disseny i la presentació.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resulta vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguen aplicables.

Amb caràcter general, la informació disponible en este portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació administrativa facilitada a través del portal no substituïx la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagen de ser publicats formalment en els diaris o butlletins oficials de les administracions públiques. En cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en este lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l’única legalment vàlida.

3. Condicions i termes generals d’ús del portal

Per mitjà de l’accés, la navegació pel portal d’Internet de l’ EMTRE i/o per l’ús dels servicis inclosos en el portal, vosté adquirix la condició de persona usuària, sense reserves de cap classe, i accepta totes i cada una de l’estes condicions i termes generals d’ús i de les condicions particulars que, si és el cas, regisquen la prestació dels servicis que es disposen en el lloc web, sense perjudici de l’atenció i el compliment, per la seua part, de les condicions fixades i previstes pels llocs web hipervinculats des de https://emtre.es/, de les quals no respon esta Entitat.

L’ EMTRE pot, en tot moment i sense avís previ, modificar les condicions i termes generals d’ús, així com les condicions particulars, que s’establisquen.

En tot cas, la persona usuària es compromet a fer un ús adequat dels continguts i servicis que l’ EMTRE oferix a través del portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

(I) No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

(II) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del portal qualsevol informació o material que, explícitament o implícitament, siga difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, d’apologia del terrorisme, pornogràfic o incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que, de qualsevol forma, atempte contra l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers, i, en general, contra els drets humans.

(III) No utilitzar identitats falses ni suplantar la identitat d’altres persones en l’ús del portal o en la utilització de qualsevol dels servicis disposats, incloent-hi l’ús, si és el cas, de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

En conseqüència, l’usuari no pot intentar accedir i, si és el cas, utilitzar les claus d’altres persones usuàries i modificar o manipular els seus missatges.

(IV) No introduir, emmagatzemar o difondre per mitjà del portal cap programa d’ordinador, dades, virus o codi que siga susceptible de causar danys en el portal, en qualsevol dels servicis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’ EMTRE o, en general, de qualsevol tercer, o que, de qualsevol altra manera, siga capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el funcionament normal d’estos.

(V) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’ EMTRE o de tercers.

(VI) No introduir, emmagatzemar o difondre per mitjà del portal qualsevol contingut que infringisca drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no tinga, de conformitat amb la llei, el dret de posar-lo a disposició de tercers.

(VII) No utilitzar els servicis oferits en el portal amb l’objectiu de promocionar empreses i servicis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials.

En cas de contravindre les condicions anteriors, l’ EMTRE es reserva la facultat i està legitimat per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de manera immediata i sense avís previ, l’accés i ús del portal i, si és el cas, per a retirar els continguts presumptament o declaradament il·legals, tant si ho fa al seu criteri exclusiu o a petició de tercer afectat o d’autoritat competent.

4. Responsabilitat

L’ EMTRE no es fa responsable dels danys i perjudics que es puguen derivar, amb caràcter merament enunciatiu i no limitador:

(I) D’omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries y/o desconnexions en el funcionament operatiu d’este sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes a l’ EMTRE, que impedisquen o retarden la prestació dels servicis o la navegació pel sistema.

(II) De retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics.

(III) Que puguen ser causats per terceres persones per mitjà d’intromissions il·legítimes fora del control i que no siguen atribuïbles a l’ EMTRE.

(IV) De la impossibilitat de donar el servici o permetre l’accés per causes no imputables a l’ EMTRE, degudes a la persona usuària, a tercers o a supòsits de força major.

(V) El portal de l’ EMTRE pot contindre enllaços a les seus electròniques d’altres administracions públiques o a pàgines web d’altres òrgans, empreses o institucions, amb l’objectiu de facilitar als ciutadans la recerca d’informació i recursos a través d’Internet. No obstant això, estes pàgines no són de la seua titularitat i, per tant, l’ EMTRE no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que puguen derivar-se de l’accés o ús d’estes.

5. Propietat intel·lectual i industrial

L’ EMTRE és el titular dels drets de propietat intel·lectual de les obres i prestacions que integren este web, o bé posseïx la cessió del seu ús. Això inclou el disseny gràfic i el programari d’este web, com també els textos, les imatges i les gravacions que conté. La reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’estes obres i prestacions requerix l’autorització del titular, al marge de les activitats directament autoritzades per la Llei de propietat intel·lectual.

Les marques, els noms comercials i els signes distintius que apareixen en les webs de l’ Entitat poden estar protegits per règims de propietat industrial i pertanyen als seus titulars respectius. Queda prohibit qualsevol ús que no tinga l’autorització del titular o que no estiga emparat per la llei.

Si qualsevol persona considera que este web o el seu contingut suposen la infracció d’algun dret de propietat intel·lectual o industrial, ha de notificar-ho a l’Entitat, amb indicació del seu nom, la titularitat de drets (aportant la prova o acreditació corresponent) i l’objecte del dret pretesament infringit.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat semblant o anàloga queda totalment prohibida, llevat que hi haja autorització expressa de l’ EMTRE.

L’ EMTRE permet reutilitzar totes les dades i informacions difoses per mitjà d’este web, sempre que no s’indique el contrari, amb les condicions següents:

  • No alterar el contingut de la informació.
  • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • Mencionar la font de la informació.
  • No donar a entendre que l’ EMTRE patrocina l’activitat en què es reutilitza la informació o li dona suport.
  • En tots els casos, la possibilitat de reutilitzar informació queda limitada per la necessària protecció d’altres drets, béns o interessos d’acord amb el que establix la legislació vigent. En particular, qualsevol acte de reutilització de la informació continguda en este web ha de garantir la protecció del règim de propietat intel·lectual i industrial i del règim de protecció de les dades personals.

En concret, la reutilització d’obres i prestacions protegides pel règim de propietat intel·lectual queda subjecta als termes de la llicència de propietat intel·lectual que s’haja establit. Queda prohibida la reutilització d’obres i prestacions de les quals s’haja indicat la reserva dels drets de propietat intel·lectual.

Inactiu

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat