Vés al contingut

Termes i condicions

Termes i condicions

1. Estos Termes i Condicions d’Ús regulen les regles a què se subjecta la utilització de l’APP EMTRE  (d’ara endavant l’APP), que pot descarregar-se des del domini www.emtre.es. La descàrrega o utilització de l’APP atribuïx la condició d’Usuari a qui ho faça i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en este document i en la Política de Privacitat i l’Avís Legal de la dita pàgina Web. L’Usuari hauria de llegir estes condicions cada vegada que utilitze l’APP, ja que podrien ser modificades d’ara endavant.

2. Únicament els Usuaris expressament autoritzats per l’EMTRE podran accedir a la descàrrega i ús de l’APP. Els Usuaris que no disposen d’autorització, no podran accedir al dit contingut.

3. L’usuari serà responsable del pagament de tots els costos o gastos en què incórrega com a resultat de descarregar i usar l’Aplicació l’EMTRE, inclòs qualsevol càrrec de xarxa d’operador o itinerància. Consulte amb el seu proveïdor de servicis els detalls respecte d’això.

4. Estadístiques anònimes: l’EMTRE es reserva el dret a realitzar un seguiment de l’activitat de l’Usuari en l’Aplicació i a informar d’això els seus proveïdors de servicis estadístics de tercers. Tot això de forma anònima.

5. Protecció de la informació personal: consulte la Política de privacitat de l’EMTRE i els avisos sobre privacitat de l’Aplicació per a conéixer quin tipus d’informació recopilem i les mesures que prenem per a protegir la seua informació personal.

6. Prohibicions: Queda prohibit alterar o modificar cap part de l’APP o dels seus continguts, eludir, desactivar o manipular de qualsevol altra forma (o tractar d’eludir, desactivar o manipular) les funcions de seguretat o altres funcions del programa i utilitzar l’APP o els seus continguts per a un fi comercial o publicitari. Queda prohibit l’ús de l’APP amb la finalitat de lesionar béns, drets o interessos de l’EMTRE o de tercers. Queda igualment prohibit realitzar qualsevol altre ús que altere, danye o inutilitze les xarxes, servidors, equips, productes i programes informàtics de l’EMTRE o de tercers.

7. L’APP i els seus continguts (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, enllaços, continguts, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i la resta de signes distintius són propietat de l’EMTRE o de tercers, no adquirint l’Usuari cap dret sobre ells pel mer ús de l’APP. L’Usuari haurà d’abstindre’s de: a)Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar l’APP o els seus contiguts, excepte en els casos previstos en la llei o expressament autoritzats per l’EMTRE o pel titular de dits dretes. b) Reproduir o copiar per a ús privat, l’APP i els seus contiguts, així com comunicar-los públicament o posar-los a disposició de tercers quan això comporte la seua reproducció. c) Extraure o reutilitzar tot o part substancial dels continguts integrants de l’APP.

8. Amb subjecció a les condicions establides en l’apartat anterior, l’EMTRE concedix a l’Usuari una llicència d’ús de l’APP, no exclusiva, gratuïta, per a ús personal, circumscrita al territori nacional i amb caràcter indefinit. La llicència es concedix també en els mateixos termes respecte a les actualitzacions i millores que es realitzaren en l’aplicació. Les dites llicències d’ús podran ser revocades per l’EMTRE unilateralment en qualsevol moment, per mitjà de la mera notificació a l’Usuari.

9. Correspon a l’Usuari, en tot cas, diposar de ferramentes adequades per a la detecció i desinfecció de programes maliciosos o qualsevol altre element informàtic danyós. L’EMTRE no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics durant l’ús de l’APP. Igualment, l’EMTRE no serà responsable dels danys produïts als Usuaris quan els dits danys tinguen el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompen el servici.

10. IMPORTANT: l’EMTRE pot, sense que açò supose cap obligació amb l’Usuari , modificar estes Condicions d’ús sense avisar en qualsevol moment. Si es continua utilitzant l’aplicació una vegada realitzada qualsevol modificació en estes Condicións dús, eixa utilització continuada constituirà l’acceptació de tals modificacions. Si l’usuari  no accepta estes condicions d’ús, no haurà d’utilitzar l’aplicació ni descarregar o utilitzar qualsevol programari relacionat. L’ús que es faça de l’aplicació queda davall l’única responsabilitat dels Usuaris. L’EMTRE no té cap responsabilitat per l’eliminació o la incapacitat d’emmagatzemar o transmetre qualsevol contingut o una altra informació mantinguda o transmesa per l’aplicació. Tampoc és responsable de la precisió o la fiabilitat de qualsevol informació o consell transmesos a través de l’aplicació. Pot, en qualsevol moment, limitar o interrompre el seu ús a la seua única discreció. En cap cas serà responsable per qualsevol pèrdua o dany relacionats.

11. L’Usuari es compromet a fer un ús correcte de l’APP, de conformitat amb la Llei, amb els presents Termes i Condicions d’Ús i amb els altres reglaments i instruccions que, si és el cas, pogueren ser aplicats. L’Usuari respondrà enfront de l’EMTRE i enfront de tercers de qualssevol danys o perjuís que pogueren causar-se per incompliment d’estes obligacions.

12. Els beneficis econòmics derivats de l'ús d'esta app tindran la consideració de guany patrimonial a l'efecte de l'IRPF.

13. Condicions especials de supressió de dades de caràcter personal propis i de tercers en els dispositius electrònics: Els depositaris en els ecoparcs que gestiona l'EMTRE d'aparells electrònics que pogueren contindre documentació de caràcter personal pròpia o de tercers, hauran d'haver-la suprimit prèviament al seu depòsit, assegurant-se que l'aplicació de contactes es troba buida, que el dispositiu no té instal·lada cap aplicació pertanyent a cap xarxa social, ni cap altra en la qual figuren dades personals pròpies o de tercers, que no es conserva emmagatzemada cap còpia de seguretat de dades o converses amb tercers que continguen dades de caràcter personal, i que des d'este dispositiu no pot accedir-se a cap núvol o sistema de magatzematge alternatiu en la qual es continguen dades personals pròpies o de tercers. Els depositaris assumixen que l'EMTRE no es fa responsable del tractament de cap de les dades que pogueren quedar en estos dispositius electrònics en el cas que no s'hagueren suprimit.

14. Estos Termes i Condicions d’Ús es regixen íntegrament per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte relatiu a la seua interpretació i aplicació, l’Usuari se sotmet expressament a la jurisdicció dels tribunals de València (Espanya).

Inactiu

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat