Vés al contingut

Concurs específic de mèrits per a la provisió d'un lloc de treball de “tècnic mitjà de tecnologies de la informació i de les comunicacions” obert a altres administracions públiques.

06-03-24
Contenido destacado
Inactiu
Any
2024
Nombre de places
1
Fases
ANUNCI CONVOCATÒRIA
En virtut de la Resolució núm. 113/2024, de 22 de febrer, dictada per la Presidència de la “Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus”, s'ha convocat el procés per a la provisió d'un lloc de treball de “tècnic mitjà de les tecnologies de la informació i de les comunicacions” (Grup A, Subgrup A2, Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica-Mitjana) mitjançant el sistema de concurs específic de mèrits obert a altres Administracions Públiques, que es regirà per les següents bases:
ANUNCI OBERTURA DE TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES
El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d'esta resolució en el «Butlletí Oficial de l'Estat», a través de la Seu Electrònica de la EMTRE en els tràmits creats a este efecte.
ANUNCI DE L'ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ (OTS). CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ DE VALORACIÓ DE MÈRITS
Per economia procedimental s'acorda refondre les dos fases del concurs en una sola, amb el que la valoració dels mèrits generals i els específics tindran lloc en la mateixa sessió que tindrà lloc en la seu de l'Entitat el dilluns dia 15 d'abril de 2024, a les 12 hores, servint la present com a formal convocatòria.
ANUNCI DE L'ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ (OTS). ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
De conformitat amb el que es disposa en la Base 8a.5 de les quals regixen la Convocatòria, es procedix a publicar en el Tauler d'anuncis de l'Entitat i en la seua pàgina Web, per termini de 3 dies hàbils l'Acta de la sessió del dia 15 d'abril de 2024, en la qual per part de la Comissió de Valoració de Mèrits es va proposar l'adjudicació provisional del lloc de “tècnic mitjà de les tecnologies de la informació i de les comunicacions” de l'Entitat a l'aspirant ALBERTO ABRIL CARRO, conforme al que es disposa en la Base 8a.2.1 de les quals regixen la convocatòria.

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat