Vés al contingut

Procés selectiu per a estabilització d'ocupació temporal, pel sistema de concurs oposició, de dos places d'"auxiliar de serveis".

19-12-22
Contenido destacado
Inactiu
Any
2023
Nombre de places
2
Fases
ANUNCI CONVOCATÒRIA
En virtut de la Resolució núm. 539/2022, de 2 de desembre, de la Presidència de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus, s'ha convocat procés selectiu per a cobrir en propietat, pel sistema de concurs oposició, dos places vacants de funcionari/a, del grup C, subgrup C2, escala administració general, subescala auxiliar de serveis, de la plantilla de personal d'esta Entitat, que es regirà per les següents bases:
ANUNCI CORRECCIÓ D'ERRORS
En virtut de Resolució núm. 566/2022, de 21 de desembre, de la Presidència de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus, s'ha acordat corregir d'ofici les bases de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir en propietat, pel sistema de concurs oposició, dos places vacants de funcionari/a, del grup C, subgrup C2, escala administració general, subescala auxiliar de serveis, de la plantilla de personal d'esta Entitat, publicades en el Butlletí Oficial de la Província núm. 241 de 19 de desembre de 2022.
ANUNCI OBERTURA DE TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d'esta resolució en el «Butlletí Oficial de l'Estat», a través de la Seu electrònica de l’EMTRE en els tràmits creats a este efecte.
ANUNCI APROVACIÓ INICIAL DE LA RELACIÓ DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
Aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos, designació de l'Òrgan Tècnic de Selecció (OTS) i data d'inici de la baremació de mèrits.
ANUNCI FINALITZACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL TEMPORAL
Nomenament com a funcionàries de carrera de l’EMTRE a les aspirants que han obtingut la puntuació definitiva més alta en el procés selectiu, i constitució de borsa de treball temporal amb els sis aspirants restants que han superat el procés selectiu però que no han accedit a la plaça oferida.

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat