Vés al contingut

Facturació electrònica

En compliment de La Llei 25/2013, de 27 de desembre, de impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic (article 4 proveïdors obligats) l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) s'ha adherit a la plataforma FACE- Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

El punt de registre únic de les factures electròniques dirigides a l'EMTRE, serà l'habilitat en la plataforma electrònica FACe.

Les factures electròniques hauran d'incloure necessàriament les següents dades:

Els codis DIR3

  • OFICINA COMPTABLE – L07460002 EMTRE
  • ÒRGAN GESTOR – L07460002 EMTRE
  • UNITAT TRAMITADORA – L07460002 EMTRE

NIF de l'organisme al qual va dirigida la factura :

  • ENTITAT METROPOLITANA PER Al TRACTAMENT DE RESIDUS – P4600072E

Davant qualsevol dubte, dirigir-se al departament d'intervenció de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus, correu específic per a dubtes relacionats amb la factura electrònica: intervencion@emtre.es.

D'altra banda, també s'informa els proveïdors que en la Base 27a de les d'Execució del Pressupost per a 2015, aprovat definitivament i exposat al públic en el BOP núm. 298, de 16 de desembre de 2014, s'ha exclòs de l'obligació de facturació electrònica imposada a partir del 15 de gener de 2015, a les factures que tinguen un import de fins a 5.000 € (IVA inclòs) .

Inactiu

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat