Vés al contingut

Concurs específic de mèrits per a la provisió d'un lloc de treball de “tècnic mitjà de recursos i inspecció” obert a altres administracions públiques.

17-06-24
Contenido destacado
Inactiu
Any
2024
Nombre de places
1
Fases
ANUNCI CONVOCATÒRIA
En virtut de la Resolució núm. 299/2024, de 4 de juny, dictada per la Presidència de la “Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus” rectificada per resolució núm. 307/2024, de 6 de juny, de la mateixa Presidència, s'ha convocat el procés per a la provisió d'un lloc de treball de "Tècnic mitjà de recursos i inspecció" (Grup A, Subgrup A2, Escala d'Administració General, Subescala de Gestió) mitjançant el sistema de concurs específic de mèrits obert a altres Administracions Públiques, que es regirà per les següents bases:
ANUNCI CORRECCIÓ DE ERRORS
Per Resolució núm. 357/2024, de 18 de juny, de la Presidència de la "*Entitat Metropolitana *per al *Tractament de *Residus" s'ha rectificat la resolució de Presidència núm. 299/2024, de 4 de juny, per la qual van aprovar les bases i es va convocar el procés per a la provisió d'un lloc de treball de "tècnic mitjà de recursos i inspecció" (Grup A, Subgrup A2, Escala d'Administració General, Subescala de Gestió) mitjançant el sistema de concurs específic de mèrits obert a altres Administracions Públiques, publicada en el BOP núm. 116 de 17 de juny de 2024, en els següents termes:
ANUNCI OBERTURA DE TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES
El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d'esta Resolució en el «Boletín Oficial del Estado», a través de la Seu Electrònica de la EMTRE en els tràmits creats a este efecte.

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat