Vés al contingut

L’EMTRE aprova el protocol per a implementar el teletreball voluntari del seu personal en la nova normalitat

EMTRE
Imatge Oficines EMTRE
04-06-21

El protocol d’aplicació s’ha consensuat amb tots els sindicats de la Mesa General de Negociació.

Les empleades i els empleats de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) es podran acollir voluntàriament al teletreball durant els períodes que es consideren de normalitat social, és a dir, quan no es donen circumstàncies extraordinàries com les que ha motivat la pandèmia del COVID-19. Precisament, l'estat d'alarma ha accelerat la implantació del teletreball com a fórmula que ha permés, en molts casos, mantindre l'activitat laboral i l'ocupació amb resultats molt positius. El protocol que ha elaborat l'EMTRE per a oferir al seu personal la possibilitat de continuar teletreballant s'ha consensuat entre la direcció de l'Entitat i els representants del personal. S'ha elaborat a partir de la modificació de l'Estatut bàsic de l'empleat públic que va aprovar el Govern espanyol el 30 d'octubre per a introduir esta modalitat de treball.


El document que regula el teletreball a l'EMTRE establix que és de caràcter voluntari i reversible, i garantix la igualtat de tracte entre les diferents modalitats de prestació i en els temps de treball i períodes de descans. Es podrà acollir al teletreball voluntari tot el personal que ocupe llocs de treball que es puguen dur a terme a distància i amb mitjans tecnològics adequats. No obstant això, l'EMTRE podrà establir el teletreball de manera obligatòria en casos excepcionals, amb motiu de circumstàncies especials que impedisquen la prestació del treball presencial o per qüestions organitzatives. Ara mateix treballen a l'EMTRE unes 30 persones.


El president de l'EMTRE i vicealcalde de València, Sergi Campillo, ha valorat este acord, "ja que ha sigut consensuat amb la representació sindical i situa l'EMTRE com una administració pública capdavantera, perquè som de les primeres a aprovar este protocol en la nova normalitat. El teletreball no havia sigut mai una forma de treball en les administracions públiques, a diferència del sector privat, en el qual era més comú, però, a partir de l'experiència tan positiva de la modalitat de teletreball durant la pandèmia, hem volgut aprovar el protocol, de manera que ara s'implementa per a una situació de normalitat".


Garantits tots els drets


Les persones que opten pel teletreball podran tornar a ocupar el seu lloc de manera presencial quan ho sol·liciten i, per este motiu, l'EMTRE ha de mantindre disponible un lloc adequat al centre de treball en el qual es puguen prestar estes funcions. A més, mantindran tots els drets en les seues condicions laborals pel que fa a retribucions, horaris, jornada de treball, formació i promoció professional, conciliació familiar i corresponsabilitat. També tindran dret a la desconnexió digital per a garantir el respecte al seu temps de descans fora de l'horari laboral.


El personal de l'EMTRE que decidisca teletreballar, una volta que la seua funció es declare susceptible de dur-se a terme a través d'esta modalitat, ha de disposar d'un lloc que reunisca les condicions necessàries en matèria de seguretat i de salut laboral per a poder desenvolupar la seua activitat. També s'ha de comprovar que està assegurada la comunicació telemàtica amb l'EMTRE i amb la resta d'empleades i empleats des de la seua ubicació. Per a determinats llocs de treball, es podrà establir un sistema mixt que permeta combinar la presencialitat amb el teletreball.


La sol·licitud voluntària del teletreball es podrà fer durant un període indeterminat. En este cas, les persones que ho demanen hauran d'estar teletreballant almenys durant un any, que es podrà prorrogar de manera automàtica si cap de les parts s'hi manifesta en contra. El personal que teletreballe haurà de desenvolupar la seua faena presencialment durant un o dos dies a la setmana. També se'l podrà requerir al centre de treball per necessitats del servici i, en este cas, se l'haurà d'avisar amb 24 hores d'antelació. L'EMTRE podrà suspendre la prestació de servicis pel teletreball quan es produïsquen situacions sobrevingudes que afecten la persona treballadora o quan ho justifiquen les necessitats del servici.


Tot el personal que presta els seus servicis a les oficines de l'EMTRE de la plaça de l'Ajuntament va estar teletreballant del 18 de gener al 22 de març, durant els moments més durs de la pandèmia del COVID-19. En baixar l'índex de contagis, les empleades i els empleats van tornar a les oficines per torns, que alternaven una setmana de treball presencial i una altra de teletreball. D'esta manera, es garantien grups bombolla que evitaven la transmissió creuada i, per tant, el risc de contagi de tota la plantilla. En quedaven fora els casos especialment sensibles per temes de salut, que només treballaven en la modalitat de teletreball.


Una volta finalitzat l'estat d'alarma, tot el personal de l'EMTRE s'haurà d'incorporar al seu lloc de treball de manera presencial a partir del 14 de juny. Les persones que opten voluntàriament per la modalitat de teletreball, ho podran sol·licitar a partir d'eixe moment. La direcció de l'EMTRE ha tingut en compte l'experiència adquirida en el teletreball durant la pandèmia per a garantir la prestació correcta del servicis a la ciutadania.
 

 

Desactivado

Copyright 2023 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat