Vés al contingut

Concurs específic de mèrits per a la provisió d'un lloc de treball de “cap del servei de tecnologies de la informació i de les comunicacions” obert a altres administracions públiques.

09-08-22
Contenido destacado
Inactiu
Any
2022
Nombre de places
1
Fases
ANUNCI CONVOCATÒRIA
En virtut de la Resolució núm. 489/2023, de 17 d'agost, dictada per la Presidència de “l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus”, s'ha convocat el procés per a la provisió d'un lloc de treball de "cap del servei de tecnologies de la informació i de les comunicacions" (Grup A, Subgrup A1, Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica-Superior) mitjançant el sistema de concurs específic de mèrits obert a altres administracions públiques.
ANUNCI DE L'ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ (OTS). CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ DE VALORACIÓ DE MÈRITS I ENTREVISTA
Conforme als acords adoptats per l’OTS en la sessió celebrada el dia 14 de novembre de 2023, la valoració dels mèrits específics i la celebració de l'entrevista prevista en les bases que regixen el concurs de provisió definitiva del lloc de treball de "cap del servei de tecnologies de la informació i de les comunicacions", tindrà lloc el dilluns dia 27 de novembre de 2023 a les 8,30 hores del seu matí, en la seu de “l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus" situada en la Plaça de l'Ajuntament, 9, 2n pis de València.
ANUNCI PROPOSTA DE NOMENAMENT
De conformitat amb el que es disposa en la base 8.5 de les quals regixen la Convocatòria, es procedix a publicar en el Tauler d'anuncis de l'Entitat i en la seua pàgina Web, per termini de 10 dies hàbils, l'Acta de la sessió del dia 27 de novembre de 2023, en la qual, per part de l’OTS, es va proposar l'adjudicació del lloc de treball de “cap del servei de tecnologies de la informació i de les comunicacions” de l'Entitat a l'aspirant Mª Amparo Dobón Muñoz, conforme al que es disposa en la base 8.2.1 de les quals regixen la convocatòria.

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat