Vés al contingut

L'EMTRE trau a licitació per 1,37 milions el pla de caracterització de residus de l'Àrea Metropolitana de València

Contractació
Residus
Imatge Planta Manises
24-01-23

L'estudi durarà tres anys i permetrà actualitzar el coneixement de la composició de les deixalles urbanes per a millorar la gestió
 

L'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) ha tret a licitació pública el disseny i execució del Pla de Caracterització de Residus per un pressupost màxim d'1,37 milions d'euros. Este estudi, que es desenvoluparà en els pròxims tres anys, permetrà conéixer l'eficiència de cada municipi en la separació de residus, és a dir, permetrà calcular amb exactitud el percentatge de residus impropis en el contenidor marró (el de matèria orgànica) i el gris (resta de residus), els dos contenidors que arriben a les plantes de tractament de l'EMTRE. Amb este sistema, podrem calcular amb precisió la quantitat de residus d'un municipi que acabarà en l'abocador de Dosaigües, imprescindible per calcular detingudament la quantia de l'impost estatal per dipòsit en abocador actualment en vigor que li correspon a cada ajuntament.

Obrir la bossa de fem, mirar amb lupa l'interior i separar cadascuna de les fraccions que conformen el seu contingut és una labor imprescindible per a millorar la gestió ambiental dels residus domèstics en l'Àrea Metropolitana de València. L'actualització de la informació que proporcione l'estudi de caracterització permetrà conéixer tots els factors que influïxen en la composició de les deixalles procedents dels contenidors gris i marró, fonamentalment, així com de la resta de residus que tracta l'EMTRE, a més dels rebutjos, les fraccions intermèdies i els subproductes originats en planta.


La progressiva conscienciació mediambiental, el canvi en les pautes de consum i l'aparició de nous materials influïxen en la composició de la bossa de fem. Saber al detall el seu contingut servirà per a conéixer el grau de compliment en la recuperació de residus reciclables, per part de cadascun dels municipis i mancomunitats que componen l'Àrea Metropolitana. Esta dada és molt important perquè revelarà si les Administracions i la ciutadania estem en el camí correcte per a aconseguir els objectius de reducció i separació en origen que ens marca la Unió Europea. La presa de més de 1.700 mostres de residus al llarg de tres anys servirà també per a ajustar millor la inversió pública en les plantes de tractament i valorització de l'EMTRE a Manises i Quart de Poblet.


Cal recordar que l'impost estatal sobre depòsit de residus en abocador, que va entrar en vigor el passat 1 de gener, penalitza els municipis que menys reciclen en origen, ja que la quota a pagar és major com més tones de residus urbans municipals acaben en l'abocador. La Llei estatal de residus recorda que este impost té com a propòsit "fomentar la prevenció, la preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus, amb la fracció orgànica com a fracció preferent i l'educació ambiental".

 

Un pressupost màxim de 1,37milions


L'EMTRE, a través del seu perfil del contractant en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, ha publicat l'anunci de licitació del "contracte del servei de caracterització de residus en les instal·lacions metropolitanes de valorització". Tal com indica el plec tècnic, "el pressupost del contracte ascendix a la quantitat màxima d'1.132.800,00 €, més 237.888,00 € en concepte d'IVA, al tipus del 21%, la qual cosa fa un total d'1.370.688,00 €".


El preu final serà el que resulte de l'adjudicació del contracte a la millor oferta presentada, mitjançant un procediment obert, on es valorarà tant l'oferta econòmica com la metodologia i els mitjans humans i materials proposats. Les labors principals que haurà de realitzar l'empresa adjudicatària inclouen tant el disseny del pla de caracterització com la seua execució en un termini de tres anys.


Per al president de l'EMTRE i vicealcalde de València, Sergi Campillo, la licitació del contracte suposa "una fita important per a la caracterització de residus de l'Àrea Metropolitana, ja que, per primera vegada en la història, licitarem un contracte per a analitzar acuradament la composició dels residus que ens arriben des dels municipis. Així sabrem quin és el percentatge de residus impropis que entren a les plantes de tractament".


De la mateixa manera, Sergi Campillo ha assenyalat que "excepte a Meliana, que ha implementat el 'porta a porta', el model de contenidor de tapa oberta és el que tenim de manera majoritària en l'Àrea Metropolitana de València. Este fet implica que hi ha un percentatge de residus que es depositen en els contenidors gris i marró que són impropis. Estes deixalles mal depositades es contaminen amb la resta de residus i acaben en l'abocador perquè no tenen valor comercial".


Finalment, el president de l'EMTRE i vicealcalde de València, ha destacat que "és molt important per a tots els Ajuntaments i Mancomunitats que conformen l'Entitat Metropolitana tindre polítiques actives per a millorar la separació de residus en els nostres municipis, per a evitar estes contaminacions creuades i disminuir el percentatge d'impropis que arriben a les nostres plantes i, en gran manera, acaben en l'abocador. Així ens estalviarem diners de l'impost, la qual cosa redundarà en un millor servei a la ciutadania".


Detalls del pla de caracterització


En el primer any del contracte està previst prendre un màxim de 1.099 mostres —tant caracteritzacions completes com de verificació— dels residus d'entrada, rebutjos i fraccions intermèdies, així com subproductes. En els següents dos anys, el màxim de presa de mostres previstes és de 632. Per a la presa de mostres, en cadascuna de les dos plantes de tractament de l'Entitat Metropolitana s'habilitarà una àrea pavimentada i neta, on el camió seleccionat depositarà els residus. 


Els tècnics de l'empresa adjudicatària homogeneïtzaran les deixalles i separaran de manera manual els objectes voluminosos i pesats abans de prendre la mostra. Una vegada es té el material fora de les bosses, es procedix a la separació del material, segons la seua granulometria i característiques en les diferents fraccions: residu tot un, resta, orgànica selectiva, rebutjos, poda, així com residus de platja, d'origen sanitaris i els procedents de mercats i polígons.


El pla de caracterització haurà d'identificar també una sèrie de materials en les mostres procedents d'entrada i rebutjos. En el cas dels residus inorgànics: envasos lleugers (PET, PEAD, mixtos i film), paper, cartó, bric, vidre genèric i envasos de vidre, metalls fèrrics i no fèrrics, residus d'aparells elèctrics i electrònics, fusta i tèxtil, entre altres. En el cas de la fracció orgànica haurà de distingir-la de la poda i vegetal. L'estudi dels residus urbans de l'Àrea Metropolitana de València haurà de tindre en compte igualment la meteorologia i si la mostra ha sigut presa en època de festes populars, entre altres incidències que influïxen en la recollida de residus urbans per part dels serveis municipals. 


D'esta forma, des de l'EMTRE sabrem la composició de residus dels contenidors marró i gris dels municipis i mancomunitats de l'Àrea Metropolitana, informació fonamental per a que cada administració local puga implementar mesures per reduir el percentatge d'impropis que es depositen en estos contenidors i també per calcular millor les tones de residus que finalment van a l'abocador des de cada municipi, per al seu torn calcular més acuradament la quantia que li correspon a cada municipi per l'impost de dipòsit de residus en abocadors, actualment en vigor a tot l'Estat.

Galeria

Desactivado

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat